Relació de contractes

Relació de contractes A continuació podeu consultar la relació de contractes signats a partir de l’1 de gener de 2015, ordenats de més recent a més antic. No s’inclouen en aquest llistat els següents contractes: Contractes que entrin amb conflicte amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter…

Instruccions internes de contractació

Instruccions internes de contractació Les Instruccions internes de contractació de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA tenen per objecte regular determinats procediments de contractació, concretament dels contractes d’obres, subministrament i serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), però…

Perfil del contractant

Perfil del contractant L’objectiu principal del Perfil del contractant consisteix a garantir el compliment dels principis de la Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i, en particular, els principis de publicitat i transparència, inserint tota la informació relativa a les licitacions i adjudicacions de l’entitat. Enllaç al Perfil del contractant: http://www.uvic.cat/perfil-del-contractant…

Informació general

Informació general La contractació del sector públic es regeix pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). L’objectiu principal d’aquest text legal és regular la contractació del sector públic, entès de forma àmplia, amb la finalitat de garantir el compliment dels…

Selecció i contractació de personal

Selecció i contractació de personal Selecció i contractació En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre les convocatòries de selecció de personal i les corresponents resolucions. Paraules clau recursos humans, contractació, normativa Data d’actualització 13/09/2017 Font d’informació Àrea de Gestió del Talent Imprimir