La UVic-UCC en xifres

La UVic-UCC en xifres Aquest web és un projecte en constant evolució i millora. A més d’aquest treball continu, actualment estem treballant en la implementació d’informació en format obert i en el desenvolupament global d’aquest apartat. Tanmateix, mentrestant podeu consultar la informació més rellevant en les taules d’indicadors següents (disponibles a Continguts relacionats): Taula 1a…

Evolució dels ingressos i les despeses

Evolució dels ingressos i les despeses Gràfic evolució FUB ingressos i despeses FUB Contiguts relacionats Estimació liquidació pressupost 2017/18 i proposta pressupost 2018/19</p Liquidació pressupost 2016/17 i proposta pressupost 2017/18 Liquidació de l’exercici 2015/16 i proposta de pressupost 2016/17 Paraules clau gestió, recursos econòmics, avaluació Data d’actualització 13/09/2018 Font d’informació Àrea Econòmica Corporativa Imprimir

Autoavaluació de la Transparència

Autoavaluació de la Transparència Aquest apartat recull els resultats de l’autoavaluació del grau d’acompliment de la transparència del PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA FUB / UVic-UCC. Per tal de vetllar pel manteniment del lloc web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades, la Comissió executiva del Patronat de la FUB, en la…

Agències de qualitat

Agències de qualitat A banda dels mecanismes interns d’avaluació, la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA té establert diversos convenis amb agències externes d’avaluació de la qualitat universitària. AQU Catalunya: l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és una entitat pública reconeguda internacionalment, la missió de la qual…

Memòria anual

Memòria anual D’acord amb l’article 45.d de les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, correspon al secretari general o la secretària general elaborar la memòria anual de la Universitat. La memòria és un document que resumeix les principals activitats dutes a terme per la Universitat, així com les dades i indicadors més significatius durant un any acadèmic.…

Comptes anuals i informes d’auditoria

Comptes anuals i informes d’auditoria Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de juliol de cada any i finalitzen el dia 30 de juny de l’any següent. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer…