Finalitats i activitats

Finalitats i activitats La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES té les següents finalitats: Promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis universitaris i estudis superiors en els vessants humanístics, socials, científics, tècnics i professionals. Exercir com a ens titular de la Universitat de Vic i del conjunt de centres (facultats, escoles, departaments, instituts de recerca…

Estructura

Estructura La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES (FUB) és una fundació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. Les finalitat i activitats previstes en els seus Estatuts preveuen, entre d’altres, promoure la creació i desenvolupament d’estudis universitaris i superiors, impulsar la recerca i transferència de coneixement, editar…