Conveni programa

Conveni programa La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES té un Conveni programa amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per a finançar el funcionament ordinari de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, inversions i el compliment d’una sèrie d’objectius vinculats a la millora de la docència, la recerca i la gestió. Gràfic d’evolució…

Conveni col·lectiu

Conveni col·lectiu El II Conveni col·lectiu és un conveni de centre de treball que afecta la “UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA”, del qual n’és titular la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. Aquest Conveni col·lectiu va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2014 i mantindrà la seva vigència fins al dia 30…

Extractes d’acords

Extractes d’acords El sistema d’adopció d’acords es recull en l’article 18 dels vigents Estatuts de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES: 1. Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret. 2. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents…

Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya

Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya DATA D’APROVACIÓ TIPUS D’AUTORITZACIÓ 23/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000 d’euros (un milió) 02/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions) 02/03/2018* Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un…