Emprenedoria

Article 20 (NOF)

​Els serveis universitaris són les unitats que cooperen en el desenvolupament de les activitats docents i investigadores i contribueixen a la consecució dels fins propis de la Universitat. Es responsabilitzen de tasques específiques que s’agrupen segons l’activitat:

a)​ Suport a la docència.

b) ​Suport a la recerca, la transferència de coneixement i la tecnologia.

c)​ Atenció a la comunitat universitària.

d) ​Gestió administrativa.

​La creació, modificació, supressió o fusió d’una àrea o servei de la Universitat correspon al Patronat de la FUB per iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Govern de la Universitat. L’acord de creació ha de contemplar l’estructura, les funcions i la seva dependència funcional, així com el mecanisme de selecció i designació del director/a o cap de l’àrea o del servei i el seu règim contractual.

​Les àrees i serveis tindran, sempre que es contempli en l’acord de creació, un reglament aprovat pel Consell de Govern. Les dependències funcionals acadèmiques que corresponguin seran nomenades pel rector.

Els directors/es i caps de les àrees i dels serveis seran avaluats cada quatre anys per una comissió formada pel rector/a, el director/a general de la FUB i les persones que ells designin. També formarà part d’aquesta comissió el gerent de la UVic.

La Unitat d’Emprenedoria dóna duport a les persones emprenedores amb el desenvolupament d’accions de sensibilització, informació, assessorament, allotjament, consolidació, formació, recerca i transferència. Afavoreix la creació de noves empreses en l’àmbit industrial, tecnològic, de serveis i social i col·labora a la consolidació i el creixement de les existents.

Directora: Elisenda Tarrats Pons

Data d’actualització
10/12/2014

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes