BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona

Article 17 (NOF)

​Són aquells centres d’educació superior independents que, adscrits mitjançant conveni a la Universitat, poden impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial. L’adscripció es farà a proposta de la Universitat i caldrà l’acompliment dels requisits que estableixi la legislació nacional, estatal o internacional corresponent.

​La Universitat de Vic podrà establir convenis d’adscripció, prèvia aprovació del Patronat de la FUB, amb institucions i establiments degudament acreditats segons la normativa vigent, per al desenvolupament de programes o activitats de formació, recerca i transferència de coneixement.

​Les condicions i els requisits dels estudis i/o de l’activitat investigadora, si escau, a desenvolupar per part del centre adscrit, així com el règim de les titulacions a expedir, els drets i deures de tota mena i la utilització de la identitat i els símbols de la Universitat s’establiran en el corresponent conveni d’adscripció el qual tindrà naturalesa contractual i haurà de respectar necessàriament tota la normativa pròpia de la Universitat. Aquest conveni haurà de regular com a mínim:

a) Presència de la UVic en els òrgans de gestió i direcció dels ensenyaments per als quals s’hagi adscrit el centre.

b) L’oferta de places de les titulacions.

c) ​L’assegurament de la qualitat segons el Sistema de Garantia i Qualitat de la UVic.

d)​ Aspectes econòmics de la relació entre la UVic i el centre.

e)​ Aspectes derivats de la gestió i custòdia de la documentació

d’accés dels estudiants i de l’expedició de títols.

Més informació: www.baued.es

Data d’actualització
10/12/2014

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes