Memòria anual

D’acord amb l’article 45.d de les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, correspon al secretari general o la secretària general elaborar la memòria anual de la Universitat.

La memòria és un document que resumeix les principals activitats dutes a terme per la Universitat, així com les dades i indicadors més significatius durant un any acadèmic.

Totes les memòries de la universitats són accessibles al repositori institucional de la UVic.

Paraules clau
institució, avaluació, rendiment

Data d’actualització
17/10/2018

Font d’informació
Secretaria General de la UVic-UCC

Imprimir