Plans d’inversió

D’acord amb l’article 42.1.m de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat, el rector és l’encarregat de presentar, de comú acord amb el director general de la FUB, el projecte de pressupost de la Universitat de Vic i els plans d’inversions al Patronat.

Evolució de les inversions i el seu finançament

graf1

Data d’actualització
13/09/2018

Font d’informació
Àrea Econòmica Corporativa

Imprimir