Instruccions internes de contractació

Les Instruccions internes de contractació de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA tenen per objecte regular determinats procediments de contractació, concretament dels contractes d’obres, subministrament i serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), però no subjectes a regulació harmonitzada.

El text actualment vigent de les Instruccions internes de contractació va ser aprovat pel Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES el dia 24 d’abril de 2014.

Data d’actualització
21/01/2015

Font d’informació
Àrea Econòmica Corporativa

Imprimir