Autoavaluació de la Transparència

Aquest apartat recull els resultats de l’autoavaluació del grau d’acompliment de la transparència del PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA FUB / UVic-UCC.

Per tal de vetllar pel manteniment del lloc web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades, la Comissió executiva del Patronat de la FUB, en la reunió del dia 26 de febrer de 2015, va crear la Comissió de direcció del Portal de la Transparència.

La Comissió, que està previst que es reuneixi com a mínim trimestralment, també farà el seguiment de les peticions d’accés a la informació rebudes, promourà mecanismes de participació i estarà formada pels següents membres:

 • El secretari/ària general de la Fundació Universitària Balmes, que presidirà la Comissió
 • El secretari/ària general de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
 • El gerent de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
 • El responsable del Portal de la Transparència
 • El director/a de l’Àrea Econòmica Corporativa
 • El director/a de l’Àrea de Qualitat
 • El director/a de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals
 • El director/a de l’Àrea de Màrqueting
 • Un representant del Consell de Govern, a proposta del rector
 • Un representant del PDI al Patronat
 • El representant del PAS al Patronat
 • Un representant del Consell d’Estudiants

Així mateix, estan convidats de manera ordinària a les reunions de la Comissió els proveïdors interns d’informació següents:

 • El director/a de l’Àrea de Gestió de Talent
 • El director/a de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
 • El director/a de l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement
 • El director/a de l’Àrea de Relacions Internacionals
 • El director/a de l’Àrea Econòmica Financera
 • El director/a de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • El coordinador/a del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre
 • El personal tècnic de la Secretària General de la UVic-UCC

Quant al contingut i acords de les reunions, està previst que es publiquin en aquest apartat les principals conclusions a les que hagi arribat la Comissió de direcció en les seves sessions de treball.

Nota: basat en la taula utilitzada en l’Examen de transparencia. Informe de transparencia en la web de las universidades españolas de la Fundación Compromiso y Transparencia.

Paraules clau
indicadors, avaluació, bon govern

Data d’actualització
13/09/2017

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

Imprimir